Ochrana osobných údajov pre Mavala klub

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Zakliknutím políčka „informácie o ochrane osobných údajov“ v registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete spoločnosti Glamour Slovakia, a.s. so sídlom Sládkovičova 43, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 024 244 (ďalej len Glamour) svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v registračnom formulári počas celej doby platnosti súhlasu (počas doby trvania Mavala klubu) na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou. Osobné údaje poskytujete dobrovoľne.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu sídla spoločnosti Glamour, prípadne emailom na adresu mavala@mavala.sk. Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný Glamour informovať o ich zmene a to poštou na adresu sídla Glamouru, prípadne emailom na mavala@mavala.sk.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Prihláške do Mavala klubu budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s Glamourom ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v prihláške do Mavala klubu budú sprístupnené tretím stranám výhradne za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Glamour vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných Glamour.

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: Slovak Parcel Service, s.r.o. (IČO: 31 329 217), MARD s.r.o. (IČO: 45294925)

NOVINKY NOVINKY